YUBI


Tho, 2022, colored pencil on paper, 29,7 x 21 cm
Tho, 2022, colored pencil on paper, 29,7 x 21 cm
YonmoH, 2022, colored pencil on paper, 29,7 x 21 cm
YonmoH, 2022, colored pencil on paper, 29,7 x 21 cm

YUBI

 

Antonia Freisburger, Antonia Rodrian, Pia Krajewski, Simon Bongard, Sabrina Podemski

2.9. - 4.9.2022

 

sonneundsolche, Düsseldorf