Geister

2020

 

Antonia Rodrian

Antonia Freisburger

Pia Krajewski

 

Bistro21, Leipzig

Geister, 2020, Bistro21, Leipzig
Geister, 2020, Bistro21, Leipzig
oil on canvas, 190 x 120 cm
Geister, 2020, Bistro21, Leipzig
Geister, 2020, Bistro21, Leipzig
Badlands, oil on canvas, 190 x 120 cm
Geister, 2020, Bistro21, Leipzig
Geister, 2020, Bistro21, Leipzig
SR-PRO2, oil on canvas, 90 x90 cm
Geister, 2020, Bistro21, Leipzig
Geister, 2020, Bistro21, Leipzig
Geister, 2020, Bistro21, Leipzig
oil on canvas, 35 x 30 cm